TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések


Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön

Projekt fontosabb adatai:

Kedvezményezett neve: Sükösd Nagyközség Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívás, TOP-2.1.3-16-BK1 kódszámú felhívás

Projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön

A szerződött támogatás összege: 50.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019. december 31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 A projekt tartalmának bemutatása:

Első lépcsőben a két legkritikusabb csomópont rendezése a feladat. A beavatkozás eredményeként rendezett, a falusias környezetbe jól illeszkedő burkolt meder és befogadó csomópont alakul ki, megfelelő méretű átereszekkel. A mederburkolást a rendkívüli kis esés és a fenntartási munkák egyszerűsége indokolja.


Dózsa György – Templom utcai csomópont:

Az 51. számú országos közút és a befogadó Dunavölgyi Főcsatorna közötti mederszakasz erősen benőtt fás szárú növényzettel, szinte a vízfolyás megközelíthetetlen. A közúti műtárgy kifolyási végétől teljes szélességben rendezési munkálatokra kerül sor (növényzetirtás, tuskózással együtt) a befogadóig. Az irtást követnie kell egy vízfolyás rendezési munkának. Rendezendő szakasz hossza 215 m. Még itt az alsó szakaszon a szennyvízátemelő megközelítését biztosító áteresz cserére szorul.

A főút feletti része a csatlakozó árkok és műtárgyak rendszere nem összehangolt, ezért időszakos elöntések keletkeznek veszélyeztetve a 145 házszámú ingatlant. A közútra merőleges árokszakasz 60 m hosszban történő visszabontására és újraépítésére, áteresszel és burkolt mederrel történik. A főúttal párhuzamos útárok mindkét irányban 50-50 m hosszban burkolattal kerül ellátásra, a szakaszon belül lévő átereszek átépítésével.

A burkolatépítési munkák befejeztével a környező terep igazításával a felszíni vizeket az árkok irányába terelik.


Dózsa György – Szabadság utcai csomópont:

A Dunavölgyi Főcsatorna és főút műtárgya közötti árokszakasz nagyon benőtt, beláthatatlan, hordalékkal töltődött. Ezen a szakaszon teltes növényzetirtást és tuskózást kell végrehajtani, majd ezt követi egy mederrendezés. A szakasz hossza 175 m.

A közút K-i oldalán, a felszínen aránylag egy rendezett, épített környezet található, de ez egy nem funkcionáló vízelvezető rendszerrel rendelkezik.

A 185 házszámú ingatlanban vegyesbolt működik, parkolóval ellátott. Magában a Szabadság utcában nincs vízelvezető elem, a lefolyó csapadékvíz az úttesten érkezik a csomópontba. Bolt parkolójának sarkában található egy víznyelőrács, mely nem képes az érkező vízmennyiséget befogadni, jelentősebb csapadék esetén garantált az elöntés.

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 621 fm


2019. július- augusztusban a TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 azonosító számú „Csapadékvíz elevező rendszer fejlesztése Sükösdön” projekt kivitelezése megkezdődött a beépítendő meder elemek és egyéb anyagok helyszínre szállításával. A szükséges összes anyag még nem érkezett meg, a munkákat a kivitelező akkor kezdi el, ha minden beépítésre szánt elem együtt van. Nézzük meg a beruházást megelőző állapotok képeit!
2019. augusztus 25.


Látványos kivitelezés zajlik a TOP-2.1.3-16- BK1-2017-00014 azonosító számú

 „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön” c. projektben Sükösdön. A fővállalkozó Bau – Team Kft. (Paks) nagy erőkkel vonult fel a fejlesztéssel érintett Templom utca, Szabadság utca, és e két utca Dózsa Gy.u.-i találkozásánál. Megkezdték a vízlevezető árkok tisztítását is, melyeken át végül a DVCS-be folyhat akadálytalanul a csapadékvíz.

Sükösd önkormányzata, mint a projekt kedvezményezettje a lakosság megértését és türelmét kéri a munkálatok alatt. Minden érintett kapubejáró megfelelően helyre lesz állítva.
2019. október 31.

2019. novemberére a kivitelezés során elkészültek a burkolt árkok, a bejárók fel lettek töltve. Kitisztították a bokrokkal, fákkal benőtt Szabadság utcával szembeni  levezető árkot, a Szabadság utcából a DVCS irányába átfolyó víz útját szabaddá tették. Hamarosan elkészülnek a bejárók betonozásai és a Templom utcával szembeni levezető árok tisztítása is.
2019. november 25.

2019. december 10-én megkezdődött a beruházás műszaki átadása. Néhány kisebb hiányosság pótlására kötelezte a műszaki ellenőr a fővállalkozót. A műszaki átadás zárását 2019.december 18-ára tűzték ki.

2019. december 12.


A vízvisszatartás fontossága és építési megoldások a csapadékvíz- elvezetés beruházás kapcsán

 

2019. év végén befejeződött TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 azonosító számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön” című projekt. Az elmúlt évtizedekben egyre sűrűbben tapasztalták Sükösd lakói az intenzív esőzések következtében a vízelvezetési gondokat, melyek mérséklését várja az önkormányzat a beruházástól. Sükösd sajátos fekvésű község. A település kialakult felszínrajza nem egyenletes, megközelítően K-Ny-i irányban lejt. A gyakorivá vált zivataros időjárás megmutatta az utak, árkok gyenge vízelvezető képességét.

Mit tehet az önkormányzat erőfeszítései mellett a lakosság, hogy fenntartsa a beruházással kialakított állapotot, megelőzze a vízelöntéseket?

A Duna-völgyi Főcsatorna irányába esővíz levezető árkok- sükösdiesen „gudurák”- szállítják a lecsurgó csapadékot. A beruházás során tapasztaltuk, mennyire elgazosodottak, szeméttel szennyezettek voltak a levezető árkok.

A lakosság fel kell, hogy hagyjon a vízelvezető árkok szemétlerakóként történő használatával! Az önkormányzatnak ellenőriznie kell sűrűn az állapotokat, és a szennyezőket meg kell büntetni!

A beruházás során az árokrendszernél tapasztalható volt a betömődés, mely egyrészt a természeti erőknek, és sokszor bizony az emberi leleményességnek „köszönhetően” következett be.

A lakosság hagyja abba a lakóházak előtti árkok levélszeméttel, gallyakkal való feltöltését! Az önkormányzat által szervezett akciókon tevékenyen vegyen részt az árkok bemosódásainak megszüntetésében! A felelőtlen személyek által bedobált szemetet időszakonként szedjék össze, erre szintén akciókat kell az önkormányzatnak szerveznie.

A megfelelő csapadékvíz elvezetésről szólva nem hagyhatjuk ki a lakóházakról lecsurgó csapadékvíz problémákat, a vízvisszatartás fontosságát, a megfelelő építési előírások betartását.

Az építéshatósági, vízjogi előírások betartásával elkerülhető más tulajdonában lévő területen a károkozás! Sükösdön zömében telekhatárra épített lakóházak létesültek.

 A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A szomszéd felőli homlokzaton az ereszcsatornával a saját telekre visszavezetett csapadékvizet össze lehet gyűjteni és a kertekben locsolásra is fel lehet használni.Az eddig károkozó víz kinccsé is válhat!

A közterületre az út kezelőjének hozzájárulásával, zártszelvényű vezetékben az utcai járdaszint alatt lehet az árkokba kivezetni a csapadékvizet.

(253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK előírásai)

 

Tegyen meg mindent a lakosság az önkormányzattal karöltve, hogy a csapadékvíz „kordában tartható”, megfelelően kezelhető legyen Sükösdön!

………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                     

Lezajlott a szemléletformálási akció, melynek célja, hogy a lakosság olyan közterületi magatartást tanúsítson, mely segíti az árkok vízelvezető képességének megőrzését, a csapadékvíz megfelelő elvezetését a településen. Óvodások, általános iskolások, a cserkészcsapat és a polgárőrség tagjai segítették az akciót. Sükösd belterületén több utcában is megtisztították a csapadékvíz elvezető árkokat a beledobált szeméttől és a lehullott falevelektől. A jó munka elismeréséül az önkormányzat Napközi konyháján vendégül látták a résztvevőket.

 

2019. december 19.                                                                                     

Ponty- Lak Kft.

(az önkormányzat megbízásából)

 

2019. december 18-án lezárult a műszaki átadás- átvételi eljárás. A beruházás műtárgyairól tekintse meg képes összeállításunkat.

2019. december 23.Kapcsolódó dokumentumok:

2020-08-27 09:12


Vissza