Ipari park III. pályázati forduló felhívása
Pályázati felhívás
III. forduló

Sükösd Nagyközség Önkormányzata TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00020 számú nyertes pályázati projektben megvalósítja a település déli részén lévő ipari parkjának infrastrukturális kiépítését.  Az Önkormányzat nyíltpályázati felhívást tesz közzé a fejlesztéssel érintett ingatlanainak hosszú távú bérleti konstrukciójára.

Hasznosítási cél: gazdasági célú építmény létesítése, gazdasági tevékenység elindítása a területen olyan vállalkozások közreműködésével, melyek gazdaságélénkítő szerepet képesek vállalni Sükösdön

Bérelhető terület: A terület víz, szennyvízcsatorna, szilárd burkolatú út, gázvezeték közmű kiépítéssel rendelkezik, villamos energia 2021. június 30-ig kiépül.

Az „A” körzetben4 kialakított kivett, beépítetlen műv. ágútelek : A4 telek: 1921/12 hrsz. 1938 m2, A7 telek: 1921/16 hrsz.1783 m2, A9 telek: 1921/18 hrsz. 1783 m2, A10 telek: 1921/19 hrsz, 1783 m2.

A „B”körzetben1szántó műv. ágútelek : B3 telek: 1911/51 hrsz. 15 517 m2 területű.

Bérleti időszak: 7év

Bérleti díj(nettó):„A” körzet telkei eseténévente60 000 Ft+ ÁFA

„B” körzet telkei esetén:évente 100 000 Ft+ ÁFA

A Bérbevevő azzal a kötelezettséggel köti meg a bérleti szerződést, hogy

a)      a bérelt területen gazdasági tevékenység folytatására alkalmas építményt létesít, ott tevékenységét a bérleti időszakban megkezdi

b)      a bérlet lejártát követő 30 napon belül az Önkormányzattal kötött adásvételi szerződéssel tulajdonába veszi a bérelt területet, melynek vételárát a Bérbeadó és Bérbevevő által közösen kiválasztott igazságügyi ingatlanforgalmi becslő által megállapított érték szerint határozzák meg. Az így kialakított vételárra az akkor hatályos jogszabály szerinti ÁFÁ-t fel kell számítani.

A Bérbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérelt területen a bérleti időszak alatt nem építi fel gazdasági tevékenységre szolgáló építményét, és abban a gazdasági tevékenységet nem kezdi meg,elesik a terület további bérleti és vásárlási jogától, és tudomásul veszi, hogy annak használati és birtoklási jogát az Önkormányzat visszaveszi. Az ingatlanon addig elvégzett bérlői beruházás elszámolása kizárólag az Önkormányzat által elfogadott más érdeklődő és a Bérbevevő közötti megállapodásban történhet.

Sükösd településrendezési terve, és Helyi Építési Szabályzata az általános építési eljárási szabályok betartása mellett kötelező, és amely awww.sukosd.hu honlapon megismerhető.

Ajánlatok nyomtatványainak kikérése, benyújtásának módja:

Az érdeklődő vállalkozások a pályázat mellékleteit a www.sukosd.hu honlapon e felhívás mellett találhatják.

Az pályázatokat 2021. március 1- 2021. március 10. között nyújthatják be a jegyzo@sukosd.hu email címre. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Döntés az ajánlatokról:

Önkormányzati képviselők véleményének kikérése után Sükösd nagyközség polgármestere dönt 2021. március 17-ig. A résztvevő ajánlattevők az eredményről email-en kapnak tájékoztatást 2021.március 24-ig.

A nyertes ajánlattevőkkel az Önkormányzat a pályázati eredmény közlését követő 8 napon belül bérleti szerződést, adásvételi előszerződést köt.(az adásvételi előszerződés ügyvédi költségei a pályázót terhelik)

(Mellékletek: 2 helyszínrajz, bérleti szerződés tervezete tájékoztatásul, pályázati adatlap, rendezési tervi tervlap, átláthatósági nyilatkozat)

 

 2021-02-16 15:11


Vissza